Voor wie het nog niet wist.
Intervolvement is Jung geworden!

logo

Echt waar, kijk snel op onze nieuwe website

Blog: Waarom meer organisaties de stakeholderdialoog oppakken

Een organisatie staat niet op zichzelf, maar is op allerlei manieren met haar omgeving verbonden. Steeds meer organisaties onderkennen dit en halen de banden met hun stakeholders aan. Met een jaarlijkse stakeholderdialoog houdt u de blik scherp op hun belangen. Hoe pakt u dit aan?

 

Stakeholders zijn alomtegenwoordig. Allerlei partijen vinden iets van de kwaliteit van de producten en diensten van een organisatie en van de impact die ze heeft op het milieu. Niet voor niets is stakeholdermanagement een nieuw thema in de laatste versie van ISO 9001 en 14000 (2015), de internationale standaard voor respectievelijk kwaliteits- en milieumanagement. Maar ook bij het bepalen van de strategie is de stakeholder inmiddels een factor om rekening mee te houden. Een succesvolle organisatie is een organisatie die zijn maatschappelijke rol serieus neemt. Die weet wat de behoeften en verwachtingen zijn van interne en externe belanghebbenden, én daarop inspeelt.

Materialiteitsanalyse biedt inzicht

Hoe komt u erachter wat de stakeholders precies van de organisatie verwachten? Een methode om dat op een gestructureerde manier te onderzoeken is het opzetten van een stakeholderdialoog. De eerste stap in dat proces is het in kaart brengen van de stakeholders: op welke partijen heeft het bedrijf invloed en welke partijen oefenen zelf invloed uit op het bedrijf? Denk hierbij aan primaire stakeholders zoals toeleveranciers, afnemers, consumenten, werknemers, management en aandeelhouders, maar ook aan belanghebbenden als de overheid, burgers, ngo’s, belangengroepen, onderwijs en politiek. Vervolgens is het raadzaam om een materialiteitsanalyse uit te voeren. Dit houdt in dat vertegenwoordigers van de diverse belangengroepen in interviews laten weten welke thema’s ze belangrijk vinden, en hoe ze vinden dat het bedrijf met hun belangen omgaat.

 

Een voorbeeld van een organisatie die hier recent mee aan de slag is gegaan is Spaarnelanden, het verzelfstandigde afvalmanagement- en onderhoudsbedrijf van de gemeente Haarlem. Stemde de 100% dochter van Haarlem haar activiteiten volledig af op wat de gemeente belangrijk vond, vorig jaar ging de organisatie voor het eerst expliciet de dialoog aan met de belanghebbenden. In dit geval waren dat – naast de opdrachtgevers (de gemeente Haarlem en de Veiligheidsregio Kennemerland) – de inwoners van Haarlem, de gemeentepolitiek en de eigen medewerkers. Door in interviews met de ondernemingsraad, wethouders, wijkraden en buurtorganisaties te onderzoeken wat er leeft, neemt de organisatie haar missie serieus: samen met overheid, burgers en bedrijven werken aan een leefbare stad.

Strategisch waardevolle informatie

De voordelen van een stakeholderdialoog zijn legio. Het creëert draagvlak voor je beleid, versterkt de relatie met stakeholders en levert krediet op. In gesprek met die stakeholders komt bovendien strategisch waardevolle informatie boven tafel die de organisatie in staat stelt om beter in te spelen op hun vragen en behoeften. Lees hoe Spaarnelanden dit aanpakte in hun Jaarverslag 2015.

 

Zelf een stakeholderdialoog opzetten? Neem vrijblijvend contact op voor informatie over onze aanpak en vraag naar René de Boer: 023-534 18 05.